ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา