กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ติดต่อเรา
x
กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา 14/3/2566 15:12:45
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา 13/3/2566 16:55:16
ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 13/3/2566 16:42:51
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2566 3/3/2566 15:16:34
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 3/3/2566 15:15:21
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 21/4/2565 14:25:28
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564 14/3/2565 11:35:35
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 10/3/2565 14:51:14
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8/3/2565 14:48:56
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 8/3/2565 10:04:08
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากร นิสิต นักเรียนของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป 27/5/2564 14:12:50
พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 27/5/2564 14:12:15
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 27/5/2564 14:11:43
รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯ 2561 flowchart 27/5/2564 14:04:43
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 27/5/2564 14:04:03