รายละเอียด

ติดต่อเรา

ประชุมปิดการตรวจสอบ : กองบริหารงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

 

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในประชุมร่วมกับนางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อแจ้งสิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
   ภาพ :   เสาวรส งามใจ   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
41   27/10/2566 9:22:36   |