รายละเอียด

ติดต่อเรา

ประชุมเปิดการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประจำปีงบประมาณ 2566

 

หน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฯ ร่วมกับ ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2566 โดยแจ้งวัตถุประสงค์และขอบเขตในการตรวจติดตามฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมคณะ ICT   ภาพ :   มัณทกา จำปาคำ   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
28   26/10/2566 15:22:28   |