รายละเอียด

ติดต่อเรา

ประชุมปิดการตรวจสอบ : กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

 

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในประชุมร่วมกับนางสาวฐิติพร มณีจันสุข รักษาการผู้อำนวยการกองแผนงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งสิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2567 โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
   ภาพ :   อภิเชษฐ ปัญญา   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
53   25/10/2566 14:04:01   |