รายละเอียด

ติดต่อเรา

ประชุมเปิดการตรวจสอบ : กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2567

 
บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในประชุมร่วมกับนายอาทิตย์ ศรีชัย ผู้ช่วยอธิการบดี
นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร ผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 และดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา   ภาพ :   วรางคณา มูลอินต๊ะ   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
53   20/10/2566 11:01:48   |