รายละเอียด

ติดต่อเรา

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2566

 

หน่วยตรวจสอบภายใน จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 905 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Webex ณ ห้องประชุมชูชาติกีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา
   ภาพ :   วรางคณา มูลอินต๊ะ   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
20   11/5/2566 12:50:50   |