รายละเอียด

ติดต่อเรา

หน่วยตรวจสอบภายในได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานต้นแบบที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับ A

 

เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Integrity and Transparency Assessment: UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับ A ด้วยคะแนน 92.04 คะแนน ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 8 (1/2566) 

ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย การประเมินผลทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT ) ตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  

ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในมุ่งมั่นสร้างความตระหนักในหน่วยงาน ให้มีการปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงปรับปรุงมาตรการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   ภาพ :   กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
24   11/5/2566 11:58:08   |