รายละเอียด

ติดต่อเรา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 8 (1/2566)

 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 8 (1/2566) ซึ่งได้พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลบนเว็บไซต์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ) ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อนำเข้าข้อมูลในระบบ ITAS ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และเสนอผู้บริหารอนุมัติข้อมูล OIT ของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 


การประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยามอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับ AA, ระดับ A และระดับพัฒนาการดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานยึดมั่นในหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นไป 
   ภาพ :   กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
15   11/5/2566 11:33:02   |