รายละเอียด

ติดต่อเรา

ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

 

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในประชุมร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 และดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
   ภาพ :   สาธิต ภาชนะ   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
13   11/5/2566 11:12:54   |