รายละเอียด

ติดต่อเรา

ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในประชุมร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 และดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
   ภาพ :   วรางคณา มูลอินต๊ะ   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
13   11/5/2566 10:49:08   |