รายละเอียด

ติดต่อเรา

หน่วยตรวจสอบภายในส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม “แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและขอกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา”

 

หน่วยตรวจสอบภายในส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและขอกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาเมื่อวันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการเผยแพร่แนวทางการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นการปลุกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติจริงทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุลากรด้วย


   ภาพ :   pimchan.ba   
   ข้อมูล/ข่าว :    pimchan.ba   |
17   13/3/2566 16:28:29   |