รายละเอียด

ติดต่อเรา

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในร่วมกันรณรงค์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

 


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในร่วมกันรณรงค์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติจริงของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งกำชับให้บุคลากรทุกคนยึดมั่นในจรรยาบรรณ จริยธรรม และคุณธรรมในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สำนึกในหน้าที่ และธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีเกียรติคุณ เป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป
   ภาพ :   pimchan.ba   
   ข้อมูล/ข่าว :    pimchan.ba   |
17   13/3/2566 9:42:32   |