รายละเอียด

ติดต่อเรา

ประชุมเปิดการตรวจสอบ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในประชุมร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงดี แสนรักษ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 และดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน ในวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.45 น. ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
   ภาพ :   สาธิต ภาชนะ   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
14   8/3/2566 10:16:07   |