รายละเอียด

ติดต่อเรา

ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน : กองอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

บุคลากรทีมตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายในประชุมร่วมกับนายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งสิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ หัองประชุมกองอาคารสถานที่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 14.00-17.30 น.
   ภาพ :   มัณทกา จำปาคำ   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
31   7/3/2566 11:10:55   |