รายละเอียด

ติดต่อเรา

ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน : คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในประชุมร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 และดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
   ภาพ :   มัณทกา จำปาคำ   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
15   7/3/2566 9:54:38   |