รายละเอียด

ติดต่อเรา

ดำเนินการตรวจสอบ : กองกิจการนิสิต

 

ดำเนินการตรวจสอบ : กองกิจการนิสิต

บุคคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าดำเนินการตรวจสอบกองกิจการนิสิต ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้แจ้งวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบให้แก่ผู้บริหารของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ ในวันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น.
   ภาพ :   มัณทกา จำปาคำ   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
49   2/12/2565 16:19:42   |