รายละเอียด

ติดต่อเรา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล

 
บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล ซึ่งจัดขึ้นโดยกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยพะเยา UP (Unity & Professional) เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพร่วมกัน "HR Family" เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ร้าน Happy Garden Coffee จังหวัดพะเยา   ภาพ :   กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
87   12/10/2565 15:52:23   |