รายละเอียด

ติดต่อเรา

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

 

หน่วยตรวจสอบภายในได้ส่งบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้กิจกรรม ประมวลจริยธรรมเพื่อการสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และกิจกรรม Work shop แลกเปลี่ยนเรียนรู้พี่น้องมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจัดขึ้นโดย สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ณ เรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา
   ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
52   4/10/2565 15:12:21   |