รายละเอียด

ติดต่อเรา

หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกันประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน และความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 นำโดยนางสาวพิมพ์จันทร์ บัณฑรพงศ์ ตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน และความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการบริหารงาน ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งยกระดับการดำเนินงานในทุกด้านอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส ณ ห้องประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


   ภาพ :   มัณทกา จำปาคำ   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
42   4/10/2565 11:30:01   |