รายละเอียด

ติดต่อเรา

ประชุมปิดการตรวจสอบ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

 

บุคคลากรหน่วยตรวจสอบภายในประชุมร่วมกับศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งสิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2565 โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานชี้แจงและแลกเปลี่ยนความเห็น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.
   ภาพ :   รฑิตา ฟูแสง   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
46   22/7/2565 15:10:22   |