รายละเอียด

ติดต่อเรา

หน่วยตรวจสอบภายในได้รับรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ A

 

นางรฑิตา ฟูแสง เป็นตัวแทนของหน่วยตรวจสอบภายใน รับรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ A ด้วยคะแนน 91.52 คะแนน
ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 


ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในมุ่งมั่นสร้างความตระหนักในหน่วยงาน ให้มีการปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงปรับปรุงมาตรการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

 
   ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
61   11/4/2565 10:58:35   |