รายละเอียด

ติดต่อเรา

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2565

 
หน่วยตรวจสอบภายในซึ่งมีหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการฯ จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Webex ณ ห้องประชุมชูชาติกีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา   ภาพ :   มัณทกา จำปาคำ   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
55   11/4/2565 10:25:08   |