รายละเอียด

ติดต่อเรา

ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

 

บุคคลากรหน่วยตรวจสอบภายในประชุมร่วมกับรองศาสตราจารย์ ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งสิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2565 โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานชี้แจงและแลกเปลี่ยนความเห็น ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.

   ภาพ :   สาธิต ภาชนะ   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
189   10/3/2565 14:15:56   |