รายละเอียด

ติดต่อเรา

ประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ระดับหน่วยงาน

 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมร่วมกันเพื่อเสนอความคิดเห็นในการตอบข้อคำถามในแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparentcy Assessment: OIT) และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมรับการประเมินจากมหาวิทยาลัย 
   ภาพ :   เสาวรส งามใจ   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
153   8/3/2565 12:12:49   |