รายละเอียด

ติดต่อเรา

ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน : กองบริหารงานวิจัย

 

บุคคลากรหน่วยตรวจสอบภายในประชุมร่วมกับนางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย บุคลากรและหัวหน้าโครงการวิจัย/โครงการบริการวิชาการ จำนวน 3 โครงการ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อแจ้งสิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2565 โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานชี้แจงและแลกเปลี่ยนความเห็น ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย และผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.
   ภาพ :   มัณทกา จำปาคำ   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
98   3/3/2565 14:38:50   |