รายละเอียด

ติดต่อเรา

ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในประชุมร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งสิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะจาการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 โดยเปิดโอกาสให้ส่วนงานชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุม สถาบันนวัตกรรมฯ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565
   ภาพ :   มัณทกา จำปาคำ   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
74   31/1/2565 12:05:38   |