รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564

 

หน่วยตรวจสอบภายใน จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ ณ ห้องประชุม ชูชาติ กีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา และห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมทั้งบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่อสารออนไลน์แบบ WFH
   ภาพ :      
   ข้อมูล/ข่าว :      |
58   28/10/2564 21:34:31   |