รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน : กองคลัง

 

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในประชุมผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับ ผศ. อังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมกับนางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร ผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งสิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะจาการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเปิดโอกาสให้ส่วนงานชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อวันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น.
   ภาพ :      
   ข้อมูล/ข่าว :      |
69   26/10/2564 14:07:57   |