รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

ประชุมชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบ หน่วยรับตรวจ: คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในประชุมร่วมกับ ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบและเปิดโอกาสให้ส่วนงานชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. 
   ภาพ :      
   ข้อมูล/ข่าว :      |
69   21/10/2564 19:25:21   |