รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน : คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

 
บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในประชุมร่วมกับ ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งสิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะจาการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเปิดโอกาสให้ส่วนงานชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564   ภาพ :      
   ข้อมูล/ข่าว :      |
89   28/9/2564 13:14:30   |