ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ติดต่อเรา
x
ภาพกิจกรรม 
ข่าวกิจกรรม 
ดำเนินการตรวจสอบ : กองกิจการนิสิต 2/12/2565 16:19:42
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน 2/12/2565 16:03:21
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2565 1/12/2565 13:04:28
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล 12/10/2565 15:52:23
บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 4/10/2565 15:12:21
หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกันประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน และความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4/10/2565 11:30:01
ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน : กองกฎหมาย 24/8/2565 15:38:56
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2565 22/7/2565 16:30:25
ประชุมปิดการตรวจสอบ : คณะแพทยศาสตร์ 22/7/2565 15:45:40
ประชุมปิดการตรวจสอบ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 22/7/2565 15:10:22
Page 1 of 6 (55 items)Prev123456Next