ข่าวสารทั่วไปทั้งหมด

ติดต่อเรา
x
ข่าวสารทั่วไป 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน 27/11/2566 16:20:28
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน 1/11/2566 15:36:58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน 1/11/2566 15:34:09
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน 25/10/2566 8:52:54
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน 3/10/2566 12:46:22
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน 1/9/2566 14:54:30
รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 20/3/2566 11:38:28
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) 14/3/2566 17:31:38
แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม Dos&Don'ts มหาวิทยาลัยพะเยา 14/3/2566 14:57:08
ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy 10/3/2566 16:26:09
ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 10/3/2566 11:02:15
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 9/3/2566 16:50:33
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 9/3/2566 13:32:50
สถิติการให้บริการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 9/3/2566 13:27:10
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6/10/2565 15:22:42
สถิติการให้บริการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 2/5/2565 14:14:11
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 16/3/2565 14:02:35
ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 14/3/2565 17:39:35
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 14/3/2565 11:45:07
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 14/3/2565 11:31:07
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563 27/5/2564 15:19:05
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 27/5/2564 14:33:53
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27/5/2564 14:32:56
ผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562 27/5/2564 14:32:21
รายงานสรุปโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27/5/2564 14:31:49