ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ติดต่อเรา

ปรัชญา

“ ถูกต้อง เป็นธรรม ทันที ”


วิสัยทัศน์

๑. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์สุจริต

๒. เสริมสร้างและพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ


พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบการตรวจสอบ บุคลากร และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ

๒. ให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ