ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

 ปรัชญา

         “ ถูกต้อง   เป็นธรรม  ทันที


วิสัยทัศน์

๑. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์สุจริต   

๒. เสริมสร้างและพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ 


พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบการตรวจสอบ  บุคลากร และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ 

๒. ให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ