ภาพกิจกรรมประชุมปิดการตรวจสอบภายใน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในประชุมร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งสิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยเปิดโอกาสให้ส่วนงานชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมแม่กา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564


ที่มา :