ภาพกิจกรรมการตรวจสอบภายใน : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานแรก ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้แจ้งวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบต่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักพล (ผู้อำนวยการสถาบันฯ) และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563


ที่มา :