ภาพกิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายในร่วมกันจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2563 นำโดยนางสาวพิมพ์จันทร์ บัณฑรพงศ์ ตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน และด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


ที่มา :