ภาพกิจกรรมนายอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และได้รับตำแหน่งเป็นคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในนามของสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้แสดงความยินดีกับนายอรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และได้รับตำแหน่งเป็นคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ประเภทบุคคลอื่น ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


ที่มา :