ภาพกิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ และห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

.


ที่มา :