ภาพกิจกรรมประมวลภาพสวัสดีปีใหม่ 2563 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 หน่วยตรวจสอบภายในมอบของขวัญปีใหม่ให้กับอธิการบดี, คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่กับหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 หน่วยตรวจสอบภายในมอบของขวัญปีใหม่ให้กับอธิการบดี, คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่กับหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ที่มา :