ภาพกิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายในจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตรวจสอบภายใน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งเข้าพบท่านอธิการบดีเพื่อมอบของที่ระลึก และเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย


ที่มา :