ภาพกิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายในได้จัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีรศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจและให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ รวมถึงการตรวจสอบและการควบคุมภายใน อดีตผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มทักษะการตรวจสอบภายใน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ๗๑ คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร, บุคลากรของหน่วยงาน และผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


ที่มา :