ภาพกิจกรรมในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

.


ที่มา :