ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน “เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผิดทางละเมิด” ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันจันทร์ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันจันทร์ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิดและวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวมถึงลดความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจากคุณกฤษฎา บุณยสมิต อธิบดีอัยการ และคุณอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการอาวุโส อดีตอัยการสูงสุด ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุดมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผิดทางละเมิด” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 97 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรของหน่วยงาน และผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและป้องกันการรับผิดทางละเมิดได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


ที่มา :