ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน “เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผิดทางละเมิด” ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันจันทร์ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑


ที่มา :