ภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 30 เมษายน 2561 พร้อมร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 30 เมษายน 2561 พร้อมร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ที่มา :