ข่าวสารทั่วไป

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6 ต.ค. 2565

สถิติการให้บริการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 2 พ.ค. 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 16 มี.ค. 2565

ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 14 มี.ค. 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 14 มี.ค. 2565

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 22 เม.ย. 2565

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563 27 พ.ค. 2564

กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 21 เม.ย. 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564 14 มี.ค. 2565

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 10 มี.ค. 2565

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 มี.ค. 2565

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 8 มี.ค. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากร นิสิต นักเรียนของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป 27 พ.ค. 2564

พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 27 พ.ค. 2564

แนะนำบุคลากร

ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา