สายตรง  

นางสาวพิมพ์จันทร์ บัณฑรพงศ์

ตำแหน่ง  รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์:  054-466666 ต่อ 1067    

มือถือ :  08-6625-1306

e-mail:  Pimchan.ba@up.ac.thเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร