ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวทั้งหมด

ข่าวสารทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน 27 พ.ย. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน 1 พ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน 1 พ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน 25 ต.ค. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน 3 ต.ค. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน 1 ก.ย. 2566

รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 20 มี.ค. 2566

กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา 14 มี.ค. 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา 13 มี.ค. 2566

ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 13 มี.ค. 2566

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2566 3 มี.ค. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 3 มี.ค. 2566

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 21 เม.ย. 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564 14 มี.ค. 2565

แนะนำบุคลากร

ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา