หน่วยตรวจสอบภายใน

มุ่งบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้รับจากตําแหน่งหน้าที่ พร้อมส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญ

ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ หากพบกรณีการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ทุจริต

นางสาวพิมพ์จันทร์ บัณฑรพงค์
รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ข่าวสารทั่วไป

สรุปผลการพัฒนาบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) 27 พ.ค. 2564

แผนการพัฒนาบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 27 พ.ค. 2564

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563 27 พ.ค. 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 27 พ.ค. 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 27 พ.ค. 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน 27 พ.ค. 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน 27 พ.ค. 2564

กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากร นิสิต นักเรียนของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป 27 พ.ค. 2564

พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 27 พ.ค. 2564

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 27 พ.ค. 2564

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2563 27 พ.ค. 2564

รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯ 2561 flowchart 27 พ.ค. 2564

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 27 พ.ค. 2564

แนะนำบุคลากร

ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา